Een risicogericht opleidings, trainings- en oefenbeleid (OTO beleid) dat rekening houdt met uw veiligheidsvisie is essentieel voor de organisatie en uitvoering van effectief crisismanagement.
 

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) en evalueren is essentieel voor een effectieve crisisorganisatie. ISR Nederland ontwikkelt en verzorgt opleidingsprogramma's, trainingen, oefeningen en evaluaties in lijn met het risicoprofiel van uw organisatie. Wij zijn er van overtuigd dat opleiden, trainen, oefenen en evalueren een vast onderdeel behoort te zijn van een goed doordachte crisismanagement-aanpak. ISR Nederland adviseert u daarom graag over een zorgvuldig afgestemd opleidingsprogramma, effectieve trainingen, realistische crisissimulaties (oefeningen) en ten slotte over een eindevaluatie met concrete aanbevelingen en adviezen. ISR verbindt de OTO cyclus door ‘lessons identified’ en ‘lessons learned’ te koppelen aan specifieke doelstellingen bij daaropvolgende opleidingen, trainingen en oefeningen. We ontwikkelen opleidingen en trainingen op basis van gedegen analyse en (inter)nationale praktijkervaring.

Opleidingen en trainingen

Voor een opleiding is het noodzakelijk eerst de behoeften binnen uw organisatie in kaart te brengen. Uw redenen voor een specifieke opleiding kunnen variëren. Misschien bestaat er een discrepantie tussen de aanwezige competenties en de functie-eisen. Of is er een verandering binnen uw organisatie gaande die een actualisatie van kennis en vaardigheden vraagt of er is  behoefte aan een structureel opleidingstraject. Adviseurs van ISR identificeren samen met u de doelstellingen van uw organisatie en ontwikkelen opleidings- en trainingmodules op maat. De opleidingen van ISR Nederland richten zich kennisoverdracht en kennisconservatie en kunnen daarnaast een netwerk en teambuilding aspect omvatten. 

Wij ontwikkelen en verzorgen onder andere de volgende opleidingen en trainingen:

 • Kernvaardigheden crisismanagement (o.a. BOB trainingen en crisisteam- en voorzitterstrainingen)
 • Dilemmatrainingen voor crisisteams
 • Diverse masterclasses (gericht op specifieke onderwerpen, bijv. rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland (algemeen), crisismanagement binnen de drinkwatersector, stralings- en kernongevallenbestrijding, CBRN crisismanagement)
 • Diverse modules Stralingsongevallenbestrijding - van basis naar expert
 • Bedrijfscontinuïteitsmanagement
 • Risico- en crisiscommunicatie

Oefenen

Na de theoriefase (opleiden en trainen) komt de praktische toepassing aan bod. We ontwikkelen, organiseren en begeleiden crisisoefeningen die zich specifiek richten op de behoeften en doelstellingen van uw crisisorganisatie. Uw organisatie wordt geconfronteerd met een realistische simulatie van een crisissituatie. Deze oefeningen variëren van grootschalig tot kleinschalig, van teamoefeningen tot ketenoefeningen en van ronde tafel oefeningen ('table top exercise') tot veldoefeningen ('field exercise'). ISR  ontwikkelt hoogwaardige (technische) en overtuigende scenario’s en maakt daarbij gebruik van experts, (technische) oefendata en eigen digitale oefentools. We streven daarbij naar een zo realistisch mogelijke oefenervaring voor uw medewerkers. Veilig kunnen leren is daarbij essentieel. ISR zorgt voor deze veilige omgeving bij alle oefeningen die zij organiseert.


ISR Nederland ontwikkelde eerder onder meer oefeningen op het gebied van; 

 • CBRN(e) incidenten
 • Nucleaire ongevallen
 • (Grootschalige) ongevallen (externe veiligheid)
 • Natuurrampen
 • Dierziekten
 • Drinkwaterproblematiek
 • Epidemische uitbraken (infectieziektebestrijding)
 • Cybersecurity incidenten
 • Maatschappelijke onrust
 • Terrorismebestrijding