Een integrale risicoanalyse en een integrale visie op risicobeheersing staan voor ons centraal bij elke
safety-, security- of crisismanagement aanpak. 

  


Risico’s ontstaan door een combinatie van toevallige gebeurtenissen en (latent) aanwezige kwetsbaarheden. Bij het optreden van risico's kunnen verschillende aspecten een rol spelen, zoals als beheersmaatregelen die niet werken, waaronder apparatuur die niet functioneert, procedures die niet kloppen, personeel dat niet handelt conform afspraken en een werkomgeving/cultuur die niet bijdraagt aan risicoreductie.

De proactieve inventarisatie (en actualisatie) van risico’s dient daarom een continu proces te zijn binnen uw organisatie. Een
risicomanagementproces waarbij periodiek en systematisch
 een risicoanalyse wordt uitgevoerd is essentieel. Dit continue proces waarbij (interne en externe) gebeurtenissen worden beoordeeld vormt de basis van een integrale sturing op risico’s en een betere beheersing van de veiligheid binnen uw organisatie.

ISR Nederland ontwikkelt en ondersteunt uw organisatie bij methodische aanpak en een systematische beoordeling van alle significante gebeurtenissen die voor de bedrijfsvoering van uw organisatie relevant zijn. Wij helpen u bij het identificeren van potentiële dreigingen en gevaren. Wij categoriseren, clusteren en prioriteren samen met u de risico’s in een systematische risicobeoordeling. We maken daarbij gebruik van verschillende pragmatische technieken en tools. In overeenstemming met u ontwikkelen wij een benadering die past bij uw organisatie en doelstellingen.

ISR Nederland richt zich bij elke risicoanalyse op een aantal basis aspecten;
  • Het definiëren en categoriseren van een éénduidige risico- en dreigingsbasis (threat basis).
  • De (schaling van) waarschijnlijkheid van zowel moedwillige als niet-moedwillige incidenten.
  • De (schaling van) potentiële gevolgen en impact van een gebeurtenis.
  • De beoordeling van het risico voor en de kwetsbaarheid van de organisatie.

Voorbeeldprojecten

  • Opzetten en uitvoeren van een integrale risicoanalyse in ziekenhuizen ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit
  • Ontwikkeling en harmonisatie van verstoringsrisicoanalyses voor drinkwaterbedrijven
  • Uitvoeren van een security risicoanalyse voor een biotech bedrijf