2020
2019
2018
FEB

Scenario ontwerp Nationale Nucleaire oefening (NNO) Shining Spring
Lees meer
Tekst inklappen

MRT

Ondersteuning NCTV Netwerkdag Vitaal 2018
Lees meer
Tekst inklappen

Op 26 juni 2018 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de tweede Netwerkdag Vitaal georganiseerd met als doel meer bewustwording te kweken omtrent de relatie tussen economische veiligheid en hun processen bij de organisaties die in Nederland als vitaal object zijn aangemerkt. De geopolitieke context waarin we ons begeven is risicovol en vitale bedrijfsprocessen worden mogelijk bedreigd. De NCTV heeft ISR opdracht gegeven zorg te dragen voor de inhoudelijke ontwikkeling van een opzet voor de Netwerkdag en de facilitering daarvan. Met behulp van o.a. filmmateriaal heeft ISR Nederland een spel ontwikkeld waarin de dilemma’s voor de verschillende partijen naar voren kwamen zodat de sessies meerwaarde boden voor de vakdepartementen en private partijen. Deelnemers werden gestimuleerd om tijdens de netwerkdag het gesprek met elkaar aan te gaan over veiligheid, maatregelen, aanpak, zelfredzaamheid maar ook over eventuele knelpunten. ISR leverde tevens de dagvoorzitter.

APR

Ondersteuning bij cybersecurity t.b.v. het Bestuursakkoord Water
Lees meer
Tekst inklappen

Met het oog op onze crisisgevoelige en kritische infrastructuur ziet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het als zijn verantwoordelijkheid om de digitale (cyber) veiligheid goed te organiseren. In dit kader heeft ISR Nederland geassisteerd bij de formulering en vastlegging van de visie en ambities van de ketenpartners binnen de Watersector in het nieuwe Bestuursakkoord Water. Uitgangspunt hierbij was de Nationale Cybersecurity Strategie en het snel kunnen acteren wanneer zich een incident voordoet.

APR

ANVS oefeningen Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
Lees meer
Tekst inklappen

MEI

Oefening PENT-EX 2018
Lees meer
Tekst inklappen

ISR heeft in opdracht van de zeven landen van het Pentalaterale Energieforum een innovatieve tabletop oefening georganiseerd voor een mogelijke grensoverschrijdende elektriciteitscrisis, de ‘PENT-EX 2018’. Het scenario betrof een EU brede instorting van de elektriciteitsinfrastructuur waardoor de verschillende leden van het Energieforum diverse maatregelen moesten treffen om de effecten tegen te gaan. ISR heeft met het ontwikkelen en uitvoeren van deze oefening het gemeenschappelijk niveau van bewustzijn over en het gezamenlijke handelingsperspectief voor bestrijding van mogelijke crisissituaties voor de regio verhoogd. Ook heeft de oefening gezorgd voor de identificatie en beoordeling hoe de bevoorradingszekerheid tijdens crisissituaties het best kan worden gewaarborgd.

MEI

Trainingen CrisisExpertTeam Milieu Drinkwater
Lees meer
Tekst inklappen

MEI

Onderzoek aanpassing convenant Calamiteitenhospitaal
Lees meer
Tekst inklappen

SEP

Procesevaluatie droogte Drinkwatersector
Lees meer
Tekst inklappen

OKT

Onderzoek MCBL RIVM
Lees meer
Tekst inklappen

NOV

Training Nucleaire crisisbeheersing RWS Zuid Nederland
Lees meer
Tekst inklappen