2019
2018
FEB

Scenario ontwerp Nationale Nucleaire oefening (NNO) Shining Spring
Lees meer
Tekst inklappen

MRT

Ondersteuning NCTV Netwerkdag Vitaal 2018
Lees meer
Tekst inklappen

Op 26 juni 2018 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de tweede Netwerkdag Vitaal georganiseerd met als doel meer bewustwording te kweken omtrent de relatie tussen economische veiligheid en hun processen bij de organisaties die in Nederland als vitaal object zijn aangemerkt. De geopolitieke context waarin we ons begeven is risicovol en vitale bedrijfsprocessen worden mogelijk bedreigd. De NCTV heeft ISR opdracht gegeven zorg te dragen voor de inhoudelijke ontwikkeling van een opzet voor de Netwerkdag en de facilitering daarvan. Met behulp van o.a. filmmateriaal heeft ISR Nederland een spel ontwikkeld waarin de dilemma’s voor de verschillende partijen naar voren kwamen zodat de sessies meerwaarde boden voor de vakdepartementen en private partijen. Deelnemers werden gestimuleerd om tijdens de netwerkdag het gesprek met elkaar aan te gaan over veiligheid, maatregelen, aanpak, zelfredzaamheid maar ook over eventuele knelpunten. ISR leverde tevens de dagvoorzitter.

APR

Ondersteuning bij cybersecurity t.b.v. het Bestuursakkoord Water
Lees meer
Tekst inklappen

Met het oog op onze crisisgevoelige en kritische infrastructuur ziet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het als zijn verantwoordelijkheid om de digitale (cyber) veiligheid goed te organiseren. In dit kader heeft ISR Nederland geassisteerd bij de formulering en vastlegging van de visie en ambities van de ketenpartners binnen de Watersector in het nieuwe Bestuursakkoord Water. Uitgangspunt hierbij was de Nationale Cybersecurity Strategie en het snel kunnen acteren wanneer zich een incident voordoet.

APR

ANVS oefeningen Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
Lees meer
Tekst inklappen

MEI

Oefening PENT-EX 2018
Lees meer
Tekst inklappen

ISR heeft in opdracht van de zeven landen van het Pentalaterale Energieforum een innovatieve tabletop oefening georganiseerd voor een mogelijke grensoverschrijdende elektriciteitscrisis, de ‘PENT-EX 2018’. Het scenario betrof een EU brede instorting van de elektriciteitsinfrastructuur waardoor de verschillende leden van het Energieforum diverse maatregelen moesten treffen om de effecten tegen te gaan. ISR heeft met het ontwikkelen en uitvoeren van deze oefening het gemeenschappelijk niveau van bewustzijn over en het gezamenlijke handelingsperspectief voor bestrijding van mogelijke crisissituaties voor de regio verhoogd. Ook heeft de oefening gezorgd voor de identificatie en beoordeling hoe de bevoorradingszekerheid tijdens crisissituaties het best kan worden gewaarborgd.

MEI

Trainingen CrisisExpertTeam Milieu Drinkwater
Lees meer
Tekst inklappen

MEI

Onderzoek aanpassing convenant Calamiteitenhospitaal
Lees meer
Tekst inklappen

SEP

Procesevaluatie droogte Drinkwatersector
Lees meer
Tekst inklappen

OKT

Onderzoek MCBL RIVM
Lees meer
Tekst inklappen

NOV

Training Nucleaire crisisbeheersing RWS Zuid Nederland
Lees meer
Tekst inklappen

2017
FEB

Advisering crisismanagement Genmab BV
Lees meer
Tekst inklappen

MRT

Trainingen ANVS in INES methodiek
Lees meer
Tekst inklappen

Ter voorbereiding op mogelijke crises heeft ISR Nederland voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een INES training ontwikkeld en uitgevoerd voor de inspecteurs en vergunningshouders in het kader van de Kernenergiewet. De INES schaal is een schaal die, gelijk de Richter schaal bij aardbevingen, in een getal de ernst van een incident met straling weergeeft. Het doel is om de schaal wereldwijd op uniforme wijze toe te passen. Bij de ontwikkeling van trainingen heeft ISR gebruik gemaakt van de Systematic Approach to Training (SAT) aanpak zodat effectieve trainingen volgens een vastomlijnd proces zijn ontwikkeld en maximaal rendement sorteren.

APR

Ondersteuning GGD GHOR Nederland bij Nationale uitrol jodiumtabletten
Lees meer
Tekst inklappen

MEI

Advisering crisismanagement NRC Media BV
Lees meer
Tekst inklappen

NRC Media BV staat als bedrijf continu bloot aan bedreigingen die de continuïteit van de organisatie in gevaar zouden kunnen brengen. ISR Nederland is gevraagd NRC te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op crisisbeheersing en adequate crisismanagement aanpak. Hiermee kunnen incidenten en crises worden beheerst en blijft de continuïteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen gewaarborgd. Deze ondersteuning bestond uit het opleveren van een Business Continuity Plan (BCP) en een Crisismanagement plan (CMP) waarin de continuïteitsstrategie is bepaald en vastgelegd. Er is een training voor het crisisteam georganiseerd met daarin een kleine tabletop oefening.

MEI

Opleiding / training op basis van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
Lees meer
Tekst inklappen

Om het vastgestelde NCS Responsplan praktisch toe te passen heeft het Departementaal Coördinatie Centrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ISR Nederland gevraagd om een training op te zetten voor een multidisciplinaire doelgroep die past in het voorbereidingsprogramma richting de Nationale Nucleaire Oefening (NNO). Het doel van de training is zowel kennisopbouw als het bieden van handvatten voor het doorgronden van theoretische achtergronden van nucleaire crisisbeheersing en het praktisch toepassen ervan. ISR heeft tijdens de training nadruk gelegd op structuur volgens het NCS Responsplan, samenwerking tussen Rijk en Regio en internationale grensoverschrijdende afstemming.

JUN

Advisering Veiligheidsregio Zeeland inzake stralingsincidentbestrijding
Lees meer
Tekst inklappen

Als voorbereiding voor de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) bij de verbetering en voorbereiding op kernongevallen heeft ISR Nederland via de Nationale Nucleaire Oefening een meer “all hazard” gerichte beheersfilosofie en preparatieaanpak ontwikkeld. Bepaald werd wat de VR Zeeland uit de NNO wil halen en hoe dit gerealiseerd gaat worden. De fundamentele versteviging van ‘nuclear emergency preparedness and response’ is hiermee vastgelegd. ISR ‘pragmatiseert’ het dossier en de preparatie op de bestrijding van stralingsincidenten.

JUN

ConvEx-3 oefening ANVS
Lees meer
Tekst inklappen

ISR Nederland heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) ondersteund bij deelname op afstand aan de door IAEA georganiseerde internationale oefening ConvEx-3 (2017) in Hongarije. Nederland was in deze oefening ‘Level-A participant’. Tijdens deze gecombineerde internationale oefening ConvEX-3 en ECUREX-2017 sloot Nederland aan en oefende gedurende 36 uur mee met het CET-sn, het NCC en het DCC IenW. ISR heeft hierbij als evaluator vooral gelet op de snelheid van alarmering na een kernongeval in een buitenlandse centrale. Ook lag de focus bij het beoefenen van internationale informatie-uitwisseling en – samenwerking. De toepassingen van tools als USIE en WEBecurie en het gebruik van gesimuleerde EURDEP meetdata zijn in deze oefening meegenomen.

JUN

Begeleiding ANVS CONvex oefeningen
Lees meer
Tekst inklappen

JUL

Advisering VEWIN inzake landelijke strategie nooddrinkwater
Lees meer
Tekst inklappen

SEP

Training Nucleaire ongevalsbestrijding crisisprofessionals Veiligheidsregio Zeeland en Brabant
Lees meer
Tekst inklappen

SEP

Organisatie en begeleiding NCTV netwerkdag Vitaal
Lees meer
Tekst inklappen

Om de bewustwording over de afhankelijkheid van energie en de onderlinge afhankelijkheden van organisaties binnen de vitale sectoren te vergroten heeft ISR Nederland op verzoek van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ondersteuning geboden bij de Netwerkdag Vitaal. Hier kwamen 150 deelnemers vanuit vakdepartementen, veiligheidsregio’ of vitale (private) aanbieders bijeen. Dankzij de ontwikkeling door ISR van een aantal workshops en een game kwamen de mogelijke dilemma’s voor de verschillende partijen op een interactieve manier naar voren.

OKT

Trainingen Nucleaire crisisbeheersing aan crisisprofessionals ministerie I&W en ANVS
Lees meer
Tekst inklappen

DEC

Organisatie en begeleiding NCTV Netwerkdag Vitaal
Lees meer
Tekst inklappen