Veilige zorg en een veilige zorgomgeving vormen de basis van goede zorg. ISR Nederland draagt hieraan bij middels verschillende zorggerelateerde safety & security oplossingen.

 
 
De zorg is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan grote maatschappelijke veranderingen. Een groot deel van die ontwikkelingen gaat over veiligheid. Als zorgverlener wilt u uw patiënten, medewerkers en bezoekers een veilige omgeving bieden.

Om dit te kunnen garanderen, moet uw organisatie heden ten dage aan een breed scala van veiligheids- en beveiligingsvoorschriften voldoen. Daarvoor werkt u met veiligheidsnormen (zoals JCI, NIAZ, NEN7510, CEN/TS 16850 etc.), richtlijnen en protocollen, implementeert u maatregelen en oefent u met calamiteiten en de uitval van vitale systemen. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door het publiek, de toezichthouders en de media. Hierdoor is een heldere visie op veiligheid noodzakelijk. ISR Nederland helpt u bij het formuleren van een integrale visie op veiligheid en het ontwerpen van een veiligheidsmanagement aanpak of -systeem dat deze integrale visie, uw ambities en de voor u van toepassing zijnde eisen omzet in een praktische uitvoering.

Samen met experts afkomstig uit de zorg identificeren we de mogelijkheden en ambities voor een integrale benadering van safety en security binnen uw zorginstelling. Blinde vlekken en best practices worden ingevuld en verduurzaamd en in een bestuurbare en onderhoudbare organisatie geborgd. 


Bewustwording en alertheid van personeel speelt hierbij een grote rol. Wij ontwikkelen daarom veiligheidsbewustwordingsprogramma’s, (crisis)trainingen en (crisis)oefeningen voor de gehele zorgorganisatie om de focus op veiligheid te borgen tot in de haarvaten van uw organisatie.

Adviseurs van ISR zijn hoofdauteurs van de internationale norm voor security management binnen zorginstellingen, de CEN TS/16850 en heeft reeds diverse zorginstellingen geadviseerd over de opzet en invoering van (CBRN) security management systemen (SeMS).


Publieke gezondheidszorg

Wij adviseren ook partijen binnen de publieke gezondheidszorg over effectief crisismanagement. We trainen teams die zich bezighouden met crisisbeheersing binnen de publieke gezondheidszorg. De trainingen zijn o.a. bedoeld voor crisisteams van ziekenhuizen of de GGD-en, en de sleutelfunctionarissen daarbinnen, maar ook voor crisisteams op bovenregionaal of nationaal niveau (bijvoorbeeld binnen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM of het ministerie van VWS.