Organisaties binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid dienen bij uitstek integraal te kunnen denken en handelen bij risicobeheering en crisismanagement.De OOV sector (Veiligheidsregio, Politie, Brandweer, GHOR-GGD, Gemeente) heeft te maken met 'n grote verscheidenheid aan risico’s zoals (natuur)rampen, grootschalige ongevallen, dierziekten, uitval van vitale infrastructuur, terroristische aanslagen en maatschappelijk onrust. Dat alles al dan niet aangewakkerd door de (sociale) media. 
Door de veelvoud en het multidisciplinaire karakter van deze risico's is integraal denken én integraal handelen binnen en tussen deze verschillende overheidsinstanties van essentieel belang. ISR Europe adviseert organisaties binnen deze sector dan ook vanuit de gedachte dat een multidisciplinaire, 'all hazard' risicogerichte benadering en netwerkaanpak essentieel is. 
De netwerkbenadering, waarbij snelle, gezamenlijke informatievoorziening, besluitvorming en optreden het uitgangspunt vormen, is de norm geworden.

ISR Nederland ondersteunt diverse organisaties binnen OOV sector op zowel operationeel, tactisch en beleidsniveau, bij allerlei onderwerpen, om richting en grip te krijgen en te houden op de multidisciplinaire crisisbeheersingsvraagstukken waar zij mee te maken hebben. 

Door middel van specialistisch advies en specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen (bijvoorbeeld voor CoPI/BT/RBT maar ook voor de crisisteams binnen de GGD) helpen wij partijen bij de voorbereiding om calamiteiten en crises effectief te bestrijden en beheersen. Wij beschouwen het leren van evaluaties en voorgaande incidenten daarbij als essentieel. Verder biedt ISR Nederland diensten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ter bevordering van nieuwe maatregelen en (technologische) toepassingen in de OOV sector.